Santana - Soul Sacrifice

Instrumental

Santana

Fillmore East, New York, NY

Jul 6, 1968

Santana - Soul Sacrifice
Bill Graham