David Oistrakh / Mstislav Rostropovich Vinyl 12"

David Oistrakh / Mstislav Rostropovich Vinyl 12"