David Oistrakh / Mstislav Rostropovich Vinyl 12"
  • David Oistrakh / Mstislav Rostropovich Vinyl 12"